Kårens årsmöte 24/9

Välkomna på årsmöte/stämma!

Härmed kallas till kårstämma (=årsmöte) för Masthugget Majornas scoutkår måndag 24/9 klockan 19.00 i lokalen Tellgrensgatan 11.

Alla kårens medlemmar är välkomna att delta. Om du har lust att medverka i styrelsen i år, eller ta en annan post, men ännu inte blivit tillfrågad av valberedningen, tveka inte att höra av dig!

Eventuella motioner till kårstämman ska vara kårstyrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet, d v s före 17/9 kl 19. Rätt att väcka motion till kårstämman har varje kårmedlem.

Direkt efter stämman samlas den nya kårstyrelsen för ett kortare kårstyrelsemöte.

/Scouthälsningar Styrelsen för Masthugget Majornas scoutkår

Dagordning

 • 1a Stämman öppnas
 • 1b Val av mötesordförande
 • 1c Val av mötessekreterare
 • 2 Justering av röstlängden
 • 3 Val av två justerare tillika rösträknare
 • 4 Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 • 5a Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse 17/18
 • 5b Föredrag av balans- och resultaträkning 17/18
 • 5c Föredragning av revisionsberättelsen 17/18
 • 6a Fastställande av balans- och resultaträkningen 17/18
 • 6b Beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret 17/18
 • 7 Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 • 8a Propositioner från styrelsen- styrelsen har inga propositioner i år

 

 • 8b Inkomna motioner
 • 9a Fastställande av medlemsavgiften fr o m 2018-07-01
 • 9b Fastställande av medlemsavgifter för aktiva/passiva ledare fr o m 2018-07-01
 • 9c Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 18/19
 • 9d Fastställande av budget för verksamhetsåret 18/19
 • 10a Val av ordförandeskapet för verksamhetsåret 18/19
 • 10b Val av vice ordförandeskapet för verksamhetsåret 18/19
 • 11a Val av övriga kårstyrelseledamöter
 • 11b Val av ansvariga avdelningsledare och övriga funktioner samt valberedning

Kårstyrelsen rekommenderar stämman att hänskjuta val av dessa till nyvald kårstyrelse, detta för att man egentligen annars behöver ha extra årsmöte om avdelningsledare och annat ändras.

 • 12a Val av revisorer för 18/19
 • 12b Val av revisorssuppleanter för 18/19
 • 12.c Val av husgrupp (för planering av ny fastighet)
 • 12.d Val av byggherrens ombud
 • 13 Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma (Demokratijamboreen) för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa. Stämman i år 10-11 november, i Karlstad (demokratijamboreen börjar 9/11). Kåren väljer två ombud.
 • 14 Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa. Stämman är i år 21/10. Just nu har kåren att välja sex ombud.
 • 15 Övriga frågor
 • 16 Stämman avslutas