Kårstämma måndag 26/9 kl 19.00

Härmed kallas till kårstämma för Masthugget Majornas scoutkår måndag 26/9 klockan 19.00  i lokalen Kabelgatan 21.

Alla kårens medlemmar är välkomna att delta. Om du har lust att medverka i styrelsen i år, eller ta en annan post, men ännu inte blivit tillfrågad av valberedningen, tveka inte att höra av dig!

Eventuella motioner till kårstämman ska vara kårstyrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet, d v s före 19/9 kl 19. Rätt att väcka motion till kårstämman har varje kårmedlem.

Direkt efter stämman samlas den nya kårstyrelsen för ett kortare kårstyrelsemöte. /Scouthälsningar Styrelsen för Masthugget Majornas scoutkår

Dagordning

 • 1a Stämman öppnas
 • 1b Val av mötesordförande
 • 1c Val av mötessekreterare
 • 2 Justering av röstlängden
 • 3 Val av två justerare tillika rösträknare
 • 4 Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 • 5a Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse 15/16
 • 5b Föredrag av balans- och resultaträkning 15/16
 • 5c Föredragning av revisionsberättelsen 15/16
 • 6a Fastställande av balans- och resultaträkningen 15/16
 • 6b Beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret 15/16
 • 7 Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 • 8a Propositioner från styrelsen

Det står idag hos oss;

För utövande av rösträtt och fattande av beslut i kårstämman gäller

att varje medlem har en röst

2 § Medlemskap

Medlemskap i scoutkåren beviljas av scoutkårens styrelse eller den styrelsen

utser. För att ansökan ska beviljas fordras

att sökande betalar den medlemsavgift kårstämman bestämt,

 

Proposition;

Styrelsen föreslår kårstämman att;

-Göra ett tillägg i stadgarna till 11§ Rösträtt och om röstning i kårstämman;

 

Rösträtt tillkommer alla som är registrerade i kårens register 14 dagar före årsmötet.

 

Om att ändra i stadgarna;

22 § Stadgeändring

För att ändra stadgarna krävs två tredjedelars majoritet vid en ordinarie kårstämma eller enkel majoritet vid två på varandra följande kårstämmor.

Förslag om stadgeändring skall finnas med i kallelsen till kårstämman.

Beslut av ändring i stadgan ska meddelas Scouternas styrelse.

 

 • 8b Inkomna motioner
 • 9a Fastställande av medlemsavgiften fr o m 2016-07-01
 • 9b Fastställande av medlemsavgifter för aktiva/passiva ledare fr o m 2016-07-01
 • 9c Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 16/17
 • 9d Fastställande av budget för verksamhetsåret 16/17
 • 10a Val av ordförandeskapet för verksamhetsåret 16/17
 • 10b Val av vice ordförandeskapet för verksamhetsåret 16/17
 • 11a Val av övriga kårstyrelseledamöter
 • 11b Val av ansvariga avdelningsledare och övriga funktioner samt valberedning

Kårstyrelsen rekommenderar stämman att hänskjuta val av dessa till nyvald kårstyrelse, detta för att man egentligen annars behöver ha extra årsmöte om avdelningsledare och annat ändras.

 • 12a Val av revisorer för 16/17
 • 12b Val av revisorssuppleanter för 16/17
 • 12.c Val av husgrupp (för planering av ny fastighet)
 • 12.d Val av byggherrens ombud
 • 13 Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma (Demokratijamboreen) för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa. Stämman är 18-20 november. Kåren har två ombud om vi håller oss över 100 medlemmar.
 • 14 Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa
 • 15 Övriga frågor
 • 16 Stämman avslutas